Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świątek Stanisław

Stanisław Świątek

ur. w 1949 roku w m. Głowienka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014
Biogram
Stanisław Świątek był dziennikarzem redakcji „Nowości” w Toruniu i działaczem NSZZ „Solidarność”. Należał do Toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz „Patronatu” – Towarzystwa Opieki nad Więźniami.
Dnia 13 grudnia 1981 r.  został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach, gdzie zajmował się redagowaniem, sporządzaniem i kolportowaniem wśród internowanych nielegalnego pisma „Nowości Potulickie”, przekazywanego rodzinom internowanych podczas widzeń oraz następnie rozpowszechnianego w Toruniu. 
Za powyższe dnia 9 lutego 1982 r. został zwolniony z internowania i  jednocześnie tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy. Osadzony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 1982 r. został uniewinniony i tego samego dnia zwolniony z więzienia.
W dniu 18 listopada 1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie, wskutek wniesionej rewizji nadzwyczajnej, orzekł o uchyleniu zasądzonego wyroku uniewinniającego i ponownym ropoznaniu sprawy. Aktem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 1983 r. Stanisław Świątek został ponownie oskarżony o sporządzanie i  rozpowszechnianie nielegalnego pisma. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 1983 r. prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii.
Pod koniec 1983 r. wyemigrował do Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • Trzynastego grudnia roku pamiętnego…internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego [...], red. Igora Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN