Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Franciszek Las

ur. w 1948 roku w m. Sandomierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Oddziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Z powodu kolportażu (akcję wykonał w lipcu 1981 r.) w zakładzie pracy ulotek ośmieszających stosunki PRL- ZSRR, 16 listopada 1981 r. został objęty postępowaniem przygotowawczym, prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Tarnobrzegu. 17 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w ośrodku odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Z powodu internowania zawieszono prowadzone przeciwko niemy postępowanie. Wolność odzyskał 3 maja 1982 r. W dniu 7 września 1982 r. Prokuratura Wojewódzka w Tarnobrzegu umorzyła prowadzone postępowanie na podstawie dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze. 10 listopada 1982 r. wraz z innymi uczestnikami ćwiczeń odmówił przyjęcia obiadu, z tego powodu został zatrzymany, a12 listopada 1982 r. tymczasowo aresztowany na podstawie postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku. Osadzono go w areszcie śledczym w Białymstoku. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 13 grudnia 1982 r. został uniewinniony od zarzutu niewykonania obowiązku wynikającego ze służby wojskowej, tj. przyjęcia posiłku, zwolniony z aresztu i skierowany do dalszego odbywania szkolenia, z którego został zwolniony 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa, służyły natomiast odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną wobec wcielonych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W czerwcu 1983 r. otrzymał zgodę na wyjazd z kraju i paszporty dla siebie i członków rodziny. 11 września 1983 r. wyemigrował z powodów politycznych wraz z rodziną na pobyt stały do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej