Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Kubic

ur. w 1948 roku w m. Pcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013
Biogram
Pan Marian Kubic od września 1980 r. członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność”. Aktywnie działał w strukturach związkowych na terenie miasta Tychy. 
Jako pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach organizował akcje protestacyjne i manifestacje w grudniu 1981 r., w sierpniu 1982 r. w drugą rocznicę porozumień sierpniowych oraz w sierpniu 1988 r. 
W latach 1983-1989 był działaczem Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Tychach. 
Od  listopada 1983 r. współtworzył zespół redakcyjny „Solidarność Dziś i Jutro”. Był to miesięcznik informacyjno-publicystyczny wydawany przez MKK NSZZ „Solidarność” w Tychach, który ukazywał się do maja 1989 r.  Pan Marian Kubic kolportował ten miesięcznik na terenie zakładów tyskiego FSM, ZREMB czy Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach. 
Ponadto udzielał się  w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Tychach. 
We wrześniu 1988 r. był jednym z inicjatorów powołania Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w FSM w Tychach. 
W lutym 1989 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FSM i pełnił tę funkcję do lipca 1990 r. 
Czynnie uczestniczył w kampanii wyborczej, która poprzedzała wybory parlamentarne wyznaczone na 4 VI 1989 r. wspierając kandydatów wystawionych z list Komitetów Obywatelskich "Solidarność".  
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1985-1989 w ramach spraw operacyjnych prowadzonych pod kryptonimami „Antyk” oraz „Komisja”. Po 1990 r. kontynuował działalność w strukturach związkowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej