Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cieślicki Zygmunt

Zygmunt Cieślicki

ur. w 1943 roku w m. Gzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Od września 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego na Wydziale Tlenowym w Hucie „Katowice”, następnie został wybrany przewodniczącym Komisji Wydziałowej, a od 1988 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej. Zasiadał również w składzie Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Na wniosek Wydziału V-1 KWMO w Katowicach był internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 2 grudnia 1982 r.  Początkowo został osadzony w Zakładzie Karnym w Zabrzu Zaborzu, następnie w ZK w Uhercach. 
Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał działalności opozycyjnej. W latach 1983-1989 w związku z tą aktywnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych i biuletynów, m.in. „Wolny Robotnik”, „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze” oraz „Orzeł Biały” (biuletyn sygnowany przez Niepodległościowy Ruch Robotniczy). 
Był inicjatorem szeregu akcji pomocowych m.in. brał udział w zbiórce pieniędzy dla osób zwolnionych z pracy za działalność w NSZZ „Solidarność”, w tym głównie dla byłych pracowników Huty „Katowice”. Udzielał się we wspólnocie duszpasterstwa robotniczego w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN