Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Buller Wojciech

Wojciech Buller

ur. w 1962 roku w m. Kołobrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Wojciech Buller od 1981 r. był zaangażowany w działalność NSZZ "Solidarność", organizacji „Ruch Młodej Polski” oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Słupsku. Zajmował się  kolportażem ulotek i plakatów oraz brał udział w akcjach wykonywania antypaństwowych napisów na murach na terenie Słupska. 
Dnia 4 stycznia 1982 r. został tymczasowo aresztowany pod zarzutem nie odstąpienia od działalności związkowej poprzez udział w zebraniu założycielskim Tymczasowego Komitetu Strajkowego Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność" oraz kolportaż ulotek. Skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Słupsku z dnia 4 lutego 1982 r.  na 1,5 roku pozbawienia wolności. Karę więzienia odbywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu.  W dniu 27 października 1982 r. na mocy postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu został warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 1 rok. 
Po zwolnieniu z więzienia kontynuował działalność opozycyjną zajmując się  kolportażem nielegalnych wydawnictw i uczestnicząc w manifestacjach. Dnia 11 maja 1985 r. Kolegium ds. Wykroczeń w Słupsku rozpatrywało sprawę o ukaranie Wojciecha Bullera za wywieszenie plakatu na budynku Kościoła Najświętszej Marii Panny w Słupsku z napisem „Solidarność Gdańska” co miało spowodować powstanie zbiegowiska i zakłócenie spokoju i porządku publicznego, która w dniu 8 sierpnia 1984 r. została zakończona umorzeniem  popełnionego wykroczenia na mocy ustawy o amnestii. 
Wojciech Buller przez cały okres prowadzonej działalności był wielokrotnie zatrzymywany, poddawany przesłuchaniom i rewizjom oraz inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN