Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mizikowski Jan

Jan Mizikowski

ur. w 1931 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 312/2020
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność ruchów społecznych, mających za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości, oraz broniących praw człowieka i obywatela w PRL. Od lat 60. był inwigilowany przez SB za wykazywanie negatywnej postawy do polityki PZPR, szczególnie podczas takich wydarzeń jak „Marzec `68” czy podczas wprowadzania podwyżek cen. Przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze. Od lat 70. był kolporterem niezależnych wydawnictw. Od 1976 r. współpracował z Komitetem Obrony Robotników, a od 1977 r. z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1977 r. był współzałożycielem Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej, w 1978 r. – Podlaskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących, a w 1981 r. – Podlaskiej Grupy Niepodległościowej. Od 1979 r. należał do Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1980 r. działał w „Solidarności” Rolników Indywidualnych. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Białej Podlaskiej, Włodawie i Załężu. Po zwolnieniu z internowania w dniu 7 października 1982 r. nie zaprzestał działalności niepodległościowej i zajmował się kolportażem opozycyjnych wydawnictw w środowisku wiejskim. Od 1985 r. był przewodniczącym KPN w Siedlcach i Białej Podlaskiej. Aktywnie działał do 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej