Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Bachanek

ur. w 1944 roku w m. Mireń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie WSK Świdnik aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. W latach 1982-1984 należał do konspiracyjnych struktur „Solidarności” w WSK. W ramach podziemnej Komisji Zakładowej zajmował się zbieraniem składek członkowskich oraz rozdziałem darów dla internowanych. Za powyższe w styczniu 1984 r. został aresztowany. Areszt uchylono na podstawie amnestii w dniu 27.07.1984 r. Po aresztowaniu został pozbawiony pracy, zwolniony z WSK, w 1985 roku zatrudniony w FMR „Agromet” w Lublinie, gdzie także poddany był inwigilacji i kontrolowany operacyjnie. W mieszkaniu Kazimierza Bachanka w Świdniku odbywały się konspiracyjne zebrania związkowe. Mieszkanie i miejsce pracy poddawane było przeszukaniom, a z Kazimierzem Bachankiem przeprowadzane były kilkukrotnie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Kazimierz Bachanek związany był z nielegalną poligrafią „Solidarności”– zaangażowany w wydawanie biuletynu „Grot” oraz kolportaż innych wydawnictw bezdebitowych. Brał udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych np. w ślubowaniu wierności ideałom „Solidarności” w kościele na Poczekajce w Lublinie w dniu 26.11.1983 r. Formą represji zastosowaną wobec Kazimierza Bachanka było również zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie od 6.02.1984 do 2.05.1986 r. i dwukrotna odmowa wydania paszportu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN