Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czerwiński Zbigniew

Zbigniew Czerwiński

ur. w 1961 roku w m. Rzepin k. Słubic
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 1133/2018
Biogram
Zbigniew Czerwiński prowadził działalność w latach 1978–1989, był członkiem Rewolucyjnego Związku Młodzieży Ruch 10 Listopada, Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ruchu na Rzecz Samorządnej Rzeczpospolitej oraz Klubu Inteligencji Katolickiej.
W latach 1978–1980 organizował w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu Rewolucyjny Związek Młodzieży Ruch 10 Listopada. Od 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (NSZ UAM)oraz przewodniczącym Koła NZS na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. W 1981 r. wszedł w skład Konwentu NZS UAM w Poznaniu. Był szefem służby strajkowej i uczestnikiem strajków w Collegium Novum UAM w Poznaniu. W latach 1982–1989 był redaktorem niezależnych pism ,,Veto”, ,,Roztopy”, ,,Wiadomości Dnia”, ,,Tygodnik Mazowsze”, ,,PWA”, ,,Przegląd Poznański”, a także artykułów, książek i wydawnictw okolicznościowych. Od grudnia 1981 r. do 1982 r. był współorganizatorem i członkiem ,,Ruchu na Rzecz Samorządnej Rzeczpospolitej Polaków”. 
W 1982 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. W dniu 28 kwietnia 1982 r. został aresztowany, a następnie od 30 kwietnia do 11 sierpnia 1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu został uniewinniony 24 sierpnia 1982 r.  
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1983–1985 aktywnie działał w Konwencie Samorządu Studentów UAM w Poznaniu – organizował pomoc prawną, socjalną, naukową oraz poręczenia za aresztowanych studentów. W latach 1986–1989 był pracownikiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN). Działał w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK). W latach 1987–1989 był współorganizatorem Wielkopolskiego Klubu Politycznego ,,Ład i Wolność”. W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu oraz delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu Wielkopolska, a w latach 1989–1990 członkiem Komisji Zakładowej ,,Solidarność” w PTPN.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981–1989, Warszawa 2014.
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.