Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wójcik Ryszard

Ryszard Wójcik

ur. w 1954 roku w m. Wiszenki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” aktywnie włączył się w tworzenie tego związku na terenie Zamojskich Fabryk Mebli w Zamościu. Był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w ZFM i członkiem Komitetu Strajkowego we wrześniu 1980 r. W późniejszym okresie był aktywnym działaczem związkowym i inspiratorem strajków.13.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 111 Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, a od 9.01.1982 r. we Włodawie. Zwolniony z internowania, na podstawie decyzji nr 29 o uchyleniu internowania z 23.02.1982 r., m.in. ze względu na bardzo trudna sytuację rodziną. Mimo przeprowadzenia z nim rozmów ostrzegawczych kontynuował działalność w konspiracyjnych strukturach „Solidarności” w ZFM. W kwietniu 1982 r. został zatrzymany na 48 godzin. W dniu 13.09.1982 r. ponownie został zatrzymany na 48 godzin w związku z namalowaniem na budynkach ZFM haseł dot. „Solidarności”, oraz rozwieszeniem flag z napisem „Solidarność”. W dniu 22.09.1982 r. wszczęto wobec Ryszarda Wójcika postępowanie przygotowawcze, a 23.09.1982 r. został on tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zamościu. W dniu 5.11.1982 r. zakończono postępowanie prokuratorskie i skierowano sprawę z wnioskiem oskarżenia do sądu. Sąd Rejonowy w Zamościu w dniu 27.11.1982 r. skazał Ryszarda Wójcika na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata oraz na karę grzywny w wysokości 30 tys. zł. Jako osoba internowana i represjonowana Pan Ryszard Wójcik zdecydował się na wyjazd emigracyjny z Polski, wraz z rodziną. W dn. 10.02.1983 r. wyjechał na stałe do Kanady. Wcześniejsza aktywna działalność i zamiar wyjazdu emigracyjnego do Kanady spowodowały objęcie go inwigilacją i kontrolą operacyjną, którą kontynuowano aż do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • • Eugeniusz Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009
    • • Portal tematyczny IPN Grudzień1981-represje-sprawy karne-oskarżeni