Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Teresa Leszczyńska
ur. w 1949 roku w m. Namysłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019

Biogram

Teresa Leszczyńska już od 1978 r. prowadziła aktywną działalność opozycyjną angażując się w kolportaż literatury bezdebitowej.  
Tworzyła struktury NSZZ ,,Solidarność” w Ośrodku Badań Naukowych w Białymstoku. Od listopada 1981 r. pełniła funkcję redaktora Biuletynu Informacyjnego w  Zarządzie Regionu NSZZ ,,S” w Białymstoku. 
W 1981 r. w  ramach akcji ,,Klon” została przeprowadzona z ww. rozmowa ostrzegawcza w celu spowodowania zaprzestania działalności opozycyjnej. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 1989 r. Teresa Leszczyńska nadal  kontynuowała działalność konspiracyjną w strukturach NSZZ ,,Solidarność”. Udzielała pomocy ukrywającym się działaczom białostockiej ,,Solidarności” oraz rodzinom osób aresztowanych. W jej mieszkaniu uzgadniano formy i metody ukrywania osób poszukiwanych. Utrzymywała również kontakty z działaczami opozycji z innych regionów kraju. Aktywnie angażowała się w redakcję oraz kolportaż Biuletynu Informacyjnego ,,Solidarność” Region Białystok, rozpowszechniała również ulotki oraz niezależne wydawnictwa podziemne. 
W okresie od 1978 r. do 1983 r., Teresa Leszczyńska z powodu działalności opozycyjnej była inwigilowana przez SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Kietliński M., Ćwierć wieku Podlaskiej Solidarności. NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005
Sychowicz K., NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980 – 1985. Wybór źródeł, pod red. A. Malczyk, J. Markiewicz, Białystok 2011
Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, opr. T. Danilecki, M. Kietliński, Białystok 2011