Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dębski Wojciech
Wojciech Władysław Dębski
ur. w 1946 roku w m. Łowicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Miejskiej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kielcach. Po ogłoszeniu stanu wojennego tj. w okresie od 13 grudnia 1981 do 30 sierpnia1982 r. był zaangażowany w działalność zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w nielegalnych zebraniach Komitetu Oporu Społecznego. Zajmował się drukowaniem oraz kolportażem nielegalnych wydawnictw i biuletynów oraz ulotek zawierających informacje, dotyczące zorganizowania manifestacji ulicznych mieszkańców Kielc i pracowników dużych zakładów na terenie miasta Kielce (np. w dniu 31 sierpnia 1982 r. w związku z drugą rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”). Z uwagi na prowadzoną działalność w dniu 14 września1982 r. zastosowano wobec Pana Wojciecha Dębskiego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 1983 roku na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia1981 r. o stanie wojennym na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat i karę grzywny w wysokości 50000 złotych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN