Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cibor Grzegorz
Grzegorz Leszek Cibor
ur. w 1959 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2014

Biogram

Pan Grzegorz Leszek Cibor od września 1981 r. był członkiem NSZZ "Solidarność" oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Od stycznia 1983 r. prowadził działalność opozycyjną w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Pionkach. Był współzałożycielem grupy pod nazwą Klub Niepodległości, w ramach której w latach 1985-1986 współorganizował i uczestniczył w zajęciach samokształceniowych z zakresu historii. Grupa ta współpracowała z Tymczasową Komisją Terenową w Pionkach. Kolportował wydawnictwa podziemne, m.in. "Barykadę" i inne regionalne czasopisma. Brał udział w akcjach ulotkowych. Za swoją działalność opozycyjną był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, a w jego miejscu zamieszkania przeprowadzano rewizje. Pan Grzegorz Leszek Cibor był objęty ścisłą kontrolą operacyjną poprzez obserwację oraz wykorzystanie osobowych źródeł informacji w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „KP-1”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej