Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Smaczny

ur. w 1952 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016
Biogram
Pan Janusz Smaczny w działalność opozycyjną zaangażował się już w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. W 1977 r. podpisał list Komitetu Obrony Robotników w sprawie obrony robotników prześladowanych za wystąpienia w 1976 r. W 1980 r. wziął udział w powołaniu Komitetu Założycielskiego NZS Politechniki Białostockiej, gdzie objął funkcję przewodniczącego. Był delegowany na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. 27 marca 1981 r. był koordynatorem strajku ostrzegawczego na Politechnice Białostockiej będącego formą protestu przeciw stosowaniu przemocy wobec środowisk opozycyjnych. Współorganizował również Uczelniany Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. 25 maja 1981 r. uczestniczył w zorganizowanej przez nich pikiecie przed Komitetem Wojewódzkim PZPR w Białymstoku na rzecz uwolnienia ośmiu działaczy Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1 września 1981 r. pracował w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” jako plastyk-dekorator. Przygotowywał plakaty rocznicowe i niepodległościowe. Jesienią 1981 r. został przewodniczącym Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej. Brał udział w organizowaniu akcji strajkowych na Politechnice. Pod koniec listopada 1981 r. wszedł w skład Białostockiego Uczelnianego Komitetu Strajkowego skupiającego przedstawicieli studentów wszystkich lokalnych szkół wyższych. W okresie od 23 listopada do 12 grudnia 1981 r. stał na czele strajku okupacyjnego zorganizowanego przeciwko niekorzystnej ustawie o szkolnictwie wyższym, m.in. nieuwzględniającej autonomii uczelni. W 1981 r. wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w okresie od 13 do 31 grudnia 1981 r. ukrywał się. Brał udział w akcji uchronienia majątku NZS. Wielokrotnie uczestniczył w zebraniach konspiracyjnych NZS i „Solidarności”. Aktywnie angażował się w organizowanie druku i kolportażu wydawnictw podziemnych. Sam dostarczał wzory ulotek. 31 grudnia 1981 r. zorganizował akcję rozwieszania ulotek i plakatów w różnych punktach Białegostoku. Od połowy lat 80. kontynuował działalność w Konfederacji Polski Niepodległej. Brał udział w organizowanych przez to ugrupowanie manifestacjach w Warszawie, Krakowie, uczestniczył w tajnych zebraniach.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980–2005, Białystok 2005
  • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013
  • Wybraliśmy wolność. NZS Białystok 1980 – 1990, pod red. A. Malczyka, J. Żabiuka, Białystok 2014
  • K. Bondaryk, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku w latach 1980 – 1981, Warszawa 2001