Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walczak Gabriela

Gabriela Walczak

ur. w 1948 roku w m. Teodory-Łask
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Gabriela Walczak w styczniu 1982 r. została zwolniona z pracy w Polskim Radiu Białystok w ramach weryfikacji dziennikarzy. Podczas stanu wojennego aktywnie wspierała działalność podziemia i rodziny osób prześladowanych angażując się w organizowanie pomocy materialnej, pomagając m.in. przy rozdziale przesyłanych z zagranicy darów w punkcie charytatywnym przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Była współpracownikiem Komitetu Helsińskiego i na jego potrzeby zbierała informacje o osobach represjonowanych przez MO i SB w województwach białostockim, suwalskim i łomżyńskim. Uczestniczyła w redagowaniu pisma „Bez Debitu. Kwartalnik nieregularny” wydawanego od lutego 1987 r., współpracowała z Biuletynem Informacyjnym „S” Regionu Białystok i Białostocką Oficyną Wydawniczą. Była redaktorem merytorycznym, korektorem oraz autorem tekstów. Brała także udział w zebraniu założycielskim Klubu Obywatelskiego w Białymstoku 20 stycnia 1989 r., a następnie czynnie uczestniczyła w pracach Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” redagując audycje radiowe prezentujące kandydatów Komitetu Wyborczego „Solidarność” Ziemi Białostockiej do sejmu i senatu. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
  • M. Kietliński, K. Sychowicz, W drodze do demokracji. Białostocczyzna w latach 1988-1990, Białystok 2009.
  • Stan wojenny w Polsce 1981-1983, red. A Dudek, Warszawa 2003.
  • G. Majchrzak, Weryfikacja dziennikarzy w okresie stanu wojennego, [w:] Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji ..., red. T. Wolsza, S. Ligarski, Warszawa 2010.
  • M. Kietliński, Niezależny ruch młodzieżowy na białostocczyźnie w latach 1980-1989, Białystok 2005.
  • M. Kietliński, Stan wojenny na Białostocczyźnie 13 grudnia1981 - 22 lipca 1983, Białystok 2001.