Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Edward Olszak

ur. w 1941 roku w m. Borysów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Wiesław Olszak był działaczem NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor”.
W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku i akcji poparcia dla strajkujących stoczniowców na Wybrzeżu. Od stycznia 1981 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TZUO „Towimor”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
W dniu 19 grudnia 1981 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy i umieszczony w areszcie KW MO w Toruniu. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 1982 r. został skazany na karę 3 lat pobawienia wolności i pozbawienia praw publicznych. Karę więzienia odbywał kolejno w Areszcie Śledczym w Toruniu oraz Zakładach Karnych w Koronowie i Potulicach. Został zwolniony z zakładu karnego dnia 15 lutego 1983 r. na mocy postanowienia Sądu POW w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 1983 r. o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu kary. Uchwałą Rady Państwa z dnia 19 marca 1983 r. o ułaskawieniu został warunkowo zwolniony z reszty odbywania kary pozbawienia wolności na okres próby 2 lat.
Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 1983 r. o zastosowaniu amnestii, darowano mu karę pozbawienia praw publicznych. Po wyjściu na wolność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
W 1983 r. wyjechał z kraju w ramach emigracji politycznej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003