Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Hintertan

ur. w 1968 roku w m. Augustów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
   Michał Hintertan prowadził aktywną działalność opozycyjną w niezależnym ruchu studenckim od marca 1988 do grudnia 1989 r. Był jednym z inicjatorów wznowienia działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów [dalej: NZS] przy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku [dalej: FUW]. Współorganizował i aktywnie uczestniczył w wiecach protestacyjnych. 8 marca 1988 r. brał udział w wiecu NZS na Uniwersytecie Warszawskim z okazji 20. rocznicy wydarzeń marcowych. 6 października 1988 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NZS przy FUW w Białymstoku. 11 listopada 1988 r. na FUW w Białymstoku brał udział w kilkutysięcznym wiecu rocznicowym, na którym obecni studenci, przedstawiciele NSZZ ,,S” oraz KPN domagali się ponownej rejestracji organizacji studenckiej. 12 stycznia 1989 r. brał udział w walnym zebraniu członków NZS, podczas którego wybrany został do tymczasowego zarządu organizacji przy FUW w Białymstoku. 19 stycznia 1989 r. w Białymstoku przemawiał na wiecu zorganizowanym przez NZS FUW w Białymstoku w proteście przeciwko decyzji odmawiającej legalizacji zrzeszenia. 20 stycznia uczestniczył w demonstracji występując z żądaniami zwrotu książek skonfiskowanych przez SB podczas stanu wojennego. 17 lutego 1989 r. uczestniczył w studenckiej manifestacji, podczas której złożył petycję z żądaniami ponownej rejestracji NZS.
  W marcu 1989 r. podpisał porozumienie pomiędzy Zarządem Tymczasowym NZS FUW i Komitetem Organizacyjnym NZS Akademii Medycznej w Białymstoku, w wyniku którego powstało Białostockie Międzyuczelniane Porozumienie NZS koordynujące działania niezależnego środowiska studenckiego. 19 kwietnia 1989 r. wszedł w skład Komisji Uczelnianej. Na przełomie kwietnia i maja 1989 r. był delegatem na IX Zjazd NZS. 
  W maju 1989 r. uczestniczył w studenckim strajku okupacyjnym w Instytucie Prawa FUW zorganizowanym w proteście przeciwko odrzuceniu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie wniosku o zarejestrowanie ogólnopolskiej organizacji NZS. Wszedł w skład Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego. 7 grudnia 1989 r. sygnował wniosek o rejestrację NZS FUW w Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku. W ramach działalności opozycyjnej współorganizował liczne akcje ulotkowe i plakatowe NZS. Angażował się w kolportaż prasy i wydawnictw drugiego obiegu.
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980–2005
  • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
  • Wybraliśmy wolność. NZS Białystok 1980–1990, pod red. A. Malczyka, J. Żabiuka, Białystok 2014
  • M. Kietliński, Niezależny Ruch Młodzieżowy na Białostocczyźnie w latach 1980-1989, Białystok 2005