Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Sudoł

ur. w 1943 roku w m. Korczowiska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
Roman Sudoł (1943- 2019) od 1968 r. pracował jako tokarz w Hucie Stalowa Wola. We wrześniu 1980 r. zakładał NSZZ „Solidarność” na Wydziale Z-5 Huty Stalowa Wola, gdzie następnie został przewodniczącym Komisji Wydziałowej.
14.12.1981 r. został zatrzymany i do 29.04.1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania współorganizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W ramach działalności opozycyjnej w latach 1984-1988 współpracował z Tymczasową Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, kolportował „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” oraz inne materiały bezdebitowe, uczestniczył w akcjach ulotkowych. Był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W 1986 r. podpisał petycję w sprawie pluralizmu związkowego złożoną w Kancelarii Sejmu PRL. W 1988 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego „Solidarność” Pracowników HSW, w kwietniu i sierpniu 1988 roku uczestniczył w strajkach w HSW, w sierpniu 1988 r. jako członek Komitetu Strajkowego.
W konsekwencji prowadzonej działalności był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. W maju 1988 r. został zwolniony dyscyplinarnie z pracy, a następnie przywrócony do pracy, jednak na innym wydziale HSW. 27.10.1988 r. orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola został ukarany grzywną w wysokości 25 tys. zł oraz kosztami postępowania w wysokości 1500 zł w związku z odmową przyjęcia karty powołania na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985 oraz 1988-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN