Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gwiazda Dariusz
Dariusz Gwiazda
ur. w 1957 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014

Biogram

Pan Dariusz Gwiazda będąc pracownikiem Wydziału C-1 Stoczni Gdańskiej im. Lenina w dniach 11-12 października 1982 r. brał udział w strajku na terenie stoczni, który wybuchł z powodu przyjęcia przez Sejm PRL 8 października 1982 r. ustawy o związkach zawodowych, która to ustawa z formalnego punktu widzenia delegalizowała NSZZ „Solidarność”. Gdańscy stoczniowcy podjęli regularny strajk protestacyjny, który trwał od 11 do 13 października 1982 r. W związku z udziałem w w/w wydarzeniach Pan Dariusz Gwiazda został zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na 3 miesiące aresztu. W Areszcie Śledczym w Gdańsku a następnie Zakładzie Karnym w Potulicach przebywał od dnia 13 października do dnia 13 listopada 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN