Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karwowski Zygmunt

Zygmunt Karwowski

ur. w 1952 roku w m. Radzyń Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Był aktywnym uczestnikiem strajku w lipcu 1980 r. w WSK, wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego, od września 1980 r. zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych „Solidarności”. Był także w składzie redakcji Biuletynu Związkowego „Solidarności” Zakładowej Komisji Związkowej. Jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, prowadzący działalność polityczną zarówno na terenie miasta jak i regionu i utrzymujący kontakty z innymi działaczami już w 1980 r. został objęty kontrolą operacyjną. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie uczestniczył w dniach 13-16.12 1981 r. w WSK Świdnik w strajku okupacyjnym. Po pacyfikacji strajku został zwolniony z pracy w WSK PZL w Świdniku i przez ponad 4 miesiące pozbawiony pracy. Mimo tego i mimo przeprowadzonej z nim w ramach akcji „Klon” w dniu 6.01.1982 roku rozmowy ostrzegawczej, podjął działalność konspiracyjną początkowo samorzutnie, występując w imieniu K Z rozrzucał w jedną z niedziel pod kościołem w Świdniku własnoręcznie sporządzone ulotki, podpisane przez Komisję Tymczasową NSZZ „Solidarność”, a następnie włączył się w odbudowę struktur związkowych. Wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK Świdnik, choć zwolniony z WSK. Zajmował się organizowaniem pomocy materialnej podziałem darów i zapomóg dla represjonowanych i ich rodzin. Związany był także z nielegalną poligrafią „Solidarności”– kolportaż wydawnictw bezdebitowych oraz przygotowywanie tekstów i udział w pracach redakcyjnych pisma „Grot” w Świdniku. Z powodu tej działalności 10.05.1982 r. został internowany i osadzony w Ośr. Odosobnienia w Lublinie, a od 2.08.1982 r. w Kwidzynie. W Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie w dniu 14.08.1982 r., w czasie tłumienia akcji protestacyjnej osób internowanych, przez funkcjonariuszy MO, ZOMO i służby więziennej został pobity. Po zwolnieniu z internowania w dniu 10.12.1982 r. kontynuował działalność w Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK Świdnik. W 1984 roku został ponownie pozbawiony pracy, zwolniony z Lubelskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Lublinie pod zarzutem nakłonienia kilku pracowników do porzucenia legitymacji partyjnych PZPR. Na przełomie 1987-1988 roku już jako pracownik Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów w Lublinie, uczestniczył w sporządzaniu matryc do druku biuletynu „Grot”. Z powodu swojej działalności był inwigilowany i kontrolowany przez SB, wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze i pozbawiany wolności. W jego domu i miejscach pracy przeprowadzane były przeszukania. Formą represji wobec Zygmunta Karwowskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w latach 1982 -1984. W lipcu 1988 roku Pan Zygmunt Karwowski, jako represjonowany, zdecydował się na wyjazd emigracyjny z Polski do USA, wraz z rodziną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Dąbrowski Lubelski lipiec 1980 w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
    • Świdnicki Lipiec 1980-2005, Świdnik 2005