Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzaklewski Marian

Marian Krzaklewski

ur. w 1950 roku w m. Kolbuszowa Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
W latach 1976-1984 zatrudniony był w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej PAN w Gliwicach, od 1985 r. jako pracownik naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej Filia w Katowicach (w 1989 r. został adiunktem). Od września 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w ZSAK PAN w Gliwicach. Współtworzył Krajową Komisję Porozumiewawczą PAN. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Współpracował z pismami drugoobiegowymi: „Manifestacja Gliwicka”, „RIS”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”. W 1983 r. wszedł do struktur RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Dnia 16 czerwca 1984 r. został zatrzymany i aresztowany w czasie akcji kolportażu ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych. Wolność odzyskał 26 lipca 1984 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. Służba Bezpieczeństwa wywierała naciski na jego zwolnienie z pracy w ZSAK PAN. W lutym 1989 r. reaktywował komórkę NSZZ ,,Solidarność” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Uczestniczył w II Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz był przedstawicielem Regionu do KKW. Przed wyborami czerwcowymi 1989 r. działał w Komitecie Obywatelskim. W latach 1984-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN